Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení společnosti J+P Maschinenbau GmbH. Použití internetových stránek společnosti J+P Maschinenbau GmbH je v zásadě možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích. Pokud ovšem dotyčná osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně usilujeme o souhlas osoby údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s předpisy pro ochranu údajů platnými pro společnost J+P Maschinenbau GmbH. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

Jako kontrolor J+P Maschinenbau GmbH provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co možná nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní otvory, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá dotčená osoba svobodně předkládat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky.

1. Definice

Politika ochrany soukromí společnosti J+P Maschinenbau GmbH je založena na terminologii používaném evropskou směrnicí a regulačním orgánem při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, vyjadřuje fyzické, fyziologické, genetická, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

 • b) postižená osoba

  Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoli proces nebo série operací prováděných s nebo bez automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, používání zveřejnění, šíření nebo jiné formy poskytování, usmíření nebo sdružování, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je uložení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profiling je jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, hospodářské situace, zdraví, osobních údajů, analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo přemístění této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nelze přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez nutnosti dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby se zajistilo, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Regulátor nebo regulátor

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanovena podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce.

 • j) Třetí strany

  Třetí je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele za zpracování osobních údajů.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli projev vůle, který dobrovolně daný subjekt údajů informoval a jednoznačně uvedl ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, který informuje subjekt údajů, že zpracovává osobní údaje, které se jich týkají souhlasí.

2. Jméno a adresa správce

Osoba odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

J+P Maschinenbau GmbH

Am Berg 2

01731 Kreischa-Sobrigau

Německo

Tel .: +49 (0) 351 27032-0

E-mail: firma@jp-maschinenbau.de

Webová stránka: https://jp-maschinenbau.de

3. Cookies

Stránky společnosti J+P Maschinenbau GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webů a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům rozlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Zvláštní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může J+P Maschinenbau GmbH poskytnout uživatelům této webové stránky více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, který používá cookies, nemusí znovu zadávat pověření pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to dělá webová stránka a cookie uložené v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti J+P Maschinenbau GmbH sbírá řadu obecných údajů a informací vždy, když je webová stránka přístupná dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, ze které přístupový systém přistupuje k našim webovým stránkám (tzv. Referenční služby), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace používané v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost J+P Maschinenbau GmbH nevyvozuje žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíŝe požadovány, že (1) poskytují obsah našich webových stránek správně, (2) ke zlepšení obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, abyste zjistili, (3) pokračující fungování našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, jakož ( 4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymní údaje shromažďovány a informace jsou proto jednou rukou statisticky a dále vyhodnocuje J+P Maschinenbau GmbH s cílem zvýšit ochranu soukromí a zabezpečení dat v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistit optimální úroveň ochrany můžeme zpracovávat osobní údaje. Anonymní údaje o souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných dotyčnou osobou.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce údajů poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které mají být zaslány správci, jsou odvozeny z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány pouze pro vnitřní použití správcem a pro jeho vlastní účely. Řídicí jednotka může zajistit převod na jeden nebo více procesorů, jako je zásilková služba, která rovněž používá osobní údaje pouze pro interní použití, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrací na webových stránkách správce se ukládá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí, že lze zabránit zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožňují vyjasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto dat vyžadováno pro zajištění regulátoru. Zveřejnění těchto údajů třetím stranám není, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat nebo zpřístupnit služby donucovacích orgánů.

Registrací subjektu údajů, který dobrovolně poskytuje osobní údaje, slouží správce údajů k poskytnutí subjektu údajů s obsahem nebo službami, které vzhledem k povaze případu mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je zcela vymazat z databáze správce údajů.

Ředitel je povinen kdykoli na požádání poskytnout každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou uloženy. Dále správce údajů opravuje nebo smaže osobní údaje na žádost nebo odkaz subjektu údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými požadavky na skladování. Veškeré subjekty údajů řídicího systému jsou v této souvislosti k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osobě.

6. Kontakt přes web

Vzhledem k právním předpisům obsahuje webová stránka společnosti J+P Maschinenbau GmbH informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud se dotyčná osoba obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Takové osobní údaje, dobrovolně přenášené jednotkou na správce, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám.

7. Přihlaste se k komentářům v blogu na webu

Připomínky uvedené na blogu společnosti J+P Maschinenbau GmbH mohou být v zásadě upsány třetími stranami. Zejména existuje možnost, že se komentátor přihlásí k komentářům po komentáři k určitému blogu.

Pokud se dotyčná osoba rozhodne objednat možnost komentovat, bude kontrolní systém odesílat automatický potvrzovací e-mail, aby zkontroloval, zda vlastník zadané e-mailové adresy pro tuto osobu skutečně kontroluje e-mail Byla rozhodnutá o opci. Možnost objednat komentáře může být kdykoli ukončena.

8. Rutinní vymazání a blokování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu uchovávání nebo případně evropských směrnic nebo nařízení nebo jakéhokoli jiného zákonodárce v právních nebo správních předpisech, byl stanoven.

Není-li účel skladování vynechán, nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

9. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo, jak to udělily evropské regulační orgány a regulační orgány, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

  b) Právo na informace

  Každá osoba, jichž se týká zpracování osobních údajů, má právo kdykoli poskytnout Evropskému úřadu pro řízení a regulaci, aby získala od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích uložených v jeho rámci a kopii těchto informací. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů následující informace:

  • účely zpracování
  • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánované trvání, za které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání
  • právo na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se na ně vztahují, nebo omezení zpracování zpracovatelem nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování
  • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o zdroji dat
  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

  Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si zúčastněná strana přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

  c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Dále subjekt údajů má právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud dotyčná osoba přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

  d) Právo na zrušení (právo na zapomenutí)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a regulačními orgány požadovat od správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování se nevyžaduje:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovávány pro takové účely, pro které již nejsou nutné.
  • Dotčená osoba odvolává souhlas, na kterém bylo zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a postrádá jakýkoli jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů podává námitku ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné oprávněné důvody pro podání žádosti nebo o odvolání subjektu údajů podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
  • Vymazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

  Pokud je některý z výše uvedených důvodů správný a dotčená osoba si přeje zahájit vymazání osobních údajů uložených v J+P Maschinenbau GmbH, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti J+P Maschinenbau GmbH zajistí okamžité splnění požadavku na hasení.

  Pokud J+P Maschinenbau GmbH zveřejní osobní údaje a pokud je naše společnost odpovědná za smazání osobních údajů za osobu odpovědnou podle § 17 odst. 1 DS-GVO, společnost J + P Maschinenbau GmbH vezme v úvahu dostupnou technologii a technologii náklady na provedení příslušných opatření, včetně technických prostředků, s cílem informovat ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů byl od těchto ostatních správců údajů odstraněn odstraněním všech odkazů na tyto osobní údaje nebo Kópie nebo replikace těchto osobních údajů vyžadovaly, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec společnosti J + P Maschinenbau GmbH zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

  e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje odpovědné osobě ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
  • Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je od nich požaduje, aby uplatňovali, uplatňovali nebo hájili svá práva.
  • Dotčená osoba má námitky proti zpracování podle zákona č. Čl. 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody příslušné osoby.

  Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených v J+P Maschinenbau GmbH, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka. Zaměstnanec společnosti J + P Maschinenbau GmbH zahájí omezení zpracování.

  f) Přenos dat

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními dárců, které se dostanou osobní údaje, které poskytl dotyčné osoby poplatek, ve strukturované, konzistentní a strojově čitelném formátu. Má také předkládat tyto údaje do jiného poplatku, aniž by byl narušen odpovědné osoby, které osobní údaje byly poskytnuty práva, za předpokladu, že zpracování na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod a DS-GMO nebo čl. 9 odst . 2, bod a DS-GMO, nebo na základě smlouvy podle čl. 6, odst. 1, bod b DS-GMO založené a provádí zpracování za použití automatizovaných postupů, za předpokladu, že zpracování není nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

  Navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo obdržet, aby osobní údaje byly předávány přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky možné, a pokud ano to neovlivňuje práva a svobody druhých.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat zaměstnance společnosti J+P Maschinenbau GmbH.

  g) Právo na námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoli z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f DS-GVO vznese námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost J+P Maschinenbau GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží účelu uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků.

  Pokud společnost J+P Maschinenbau GmbH zpracovává osobní údaje pro provozování přímých zásilek, má subjekt údajů kdykoli právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud subjekt údajů nenávidí společnost J + P Maschinenbau GmbH za účelem zpracování přímého marketingu, společnost J + P Maschinenbau GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které J+P Maschinenbau GmbH používá pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 DS-BER, námitky se podávají, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na každého zaměstnance společnosti J + P Maschinenbau GmbH nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba je rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, svobodně uplatňovat své právo na námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, které používají technické specifikace.

  h) automatizovaná rozhodnutí případ od případu včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které uděluje evropský zákonodárce a zákonodárce, nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na ni právní účinek nebo se jí podobným způsobem významně dotýká; pokud není rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a tato právní úprava stanoví vhodná opatření zajistit práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů nebo 3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo (2) je provedeno s výslovným souhlasem dotyčné osoby, společnost J+P Maschinenbau GmbH přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na získání zásahu osoby ze strany správce, aby vyjádřil své vlastní postavení a napadl rozhodnutí.

  Pokud má subjekt údajů nárok na automatické rozhodovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

  i) Právo na zrušení souhlasu s ochranou údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

10. Ochrana dat v aplikacích a v procesu aplikace

Řadič shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména tehdy, pokud žadatel předloží příslušnému dokladu o žádosti správci elektronickými prostředky, například elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách. Pokud správce uzavře pracovní smlouvu s žadatelem, předané údaje budou uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonem. Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy s kandidátem správcem, doklady o žádosti budou automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vyloučení nebrání jiným oprávněným zájmům správce. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu, například důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném zacházení pro rovné zacházení (AGG).

11. Pravidla ochrany dat pro používání a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Řadič integroval na tomto webu komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, sběr a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné služba web analýzy shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webové stránky (tzv. Referrery), na které podstránky byly přístupné webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operační složkou komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Řadič používá pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím tohoto dodatku bude adresa IP přístupu k internetu subjektu údajů zkrácena a anonymní společností Google, pokud přístup na naši webovou stránku pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování pro nás online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics používá soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Používáním tohoto souboru cookie Google umožňuje analyzovat využití našich webových stránek. Pokaždé, když je ke kontrole přístupna některá ze stránek tohoto webu a integrována součást Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google Analytics Odeslání údajů společnosti Google pro účely analýzy online. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude vědět o osobních údajích, jako je například adresa IP dotyčné osoby, která mimo jiné slouží společnosti Google ke sledování původu návštěvníků a prokliků a následně k uskutečnění vypořádání provizí.

Soubor cookie uchovává informace o osobě identifikovatelné, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektu údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, může být také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci své sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese

https://www.google.com/ intl/cs/policies/privacy/ a
http://www.google.com/ analytics/terms/en.html.
Služba Google Analytics je vysvětlena podrobněji na adrese https://www.google.com/ intl/de_ de/analytics/.

12. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Google AdWords

Řadič integroval službu Google AdWords na těchto webových stránkách. Služba Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům provozovat výsledky vyhledávače Google i Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem nastavit klíčová slova, která budou zobrazovat reklamu ve výsledcích vyhledávačů Google, pouze když vyhledávač načte výsledek vyhledávání související s klíčovými slovy. V síti Google jsou reklamy distribuovány na aktuální webové stránky pomocí automatizovaného algoritmu a podle předem definovaných klíčových slov.

Operační společností pro služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním reklam na základě zájmu založených na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a zobrazováním reklam na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů přijde na našich webových stránkách prostřednictvím reklamy Google, tzv. Cookie pro konverzi bude ukládána společností Google do systému informačních technologií společnosti Google. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Konverzní soubor cookie vyprší po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Soubor cookie pro konverzi je, pokud soubor cookie dosud neuplynul, a zjistil, zda na našich webových stránkách byly přístupné určité podstránky, například nákupní košík z online obchodu. Soubor cookie pro konverzi umožňuje našemu i Googlu porozumět tomu, zda dotčená osoba, která přišla na naše webové stránky prostřednictvím reklam vytvořených reklamou AdWords, tj. dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi jsou používány společností Google k vytvoření statistik návštěvníků pro naše webové stránky. Tyto statistické údaje o návštěvách nás potom používají k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli zasláni prostřednictvím reklam AdWords, abychom mohli určit úspěšnost či neúspěch každé reklamy AdWords a optimalizovat naše reklamy AdWords pro budoucnost. Ani naše společnost ani žádný jiný inzerent Google AdWords neobdrží od společnosti Google žádné informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Soubor cookie pro konverzi ukládá informace o osobě identifikovatelné, například webové stránky navštívené dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení, které používá subjekt údajů, budou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie pro konverzi v systému informačních technologií dotyčné osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google AdWords, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě na základě zájmů Google. Chcete-li to provést, musí dotyčná osoba přistupovat k odkazu www.google.com/settings/ads z každého z internetových prohlížečů, které používají, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese
https://www.google.com/ intl/cs/policies/ privacy/.

13. Právní základ zpracování

Článek 6 I zapsal. Společnost DS-GMO slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, kde získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejímž předmětem je subjekt údajů, jak je tomu například v případě operací zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytování jakékoli jiné služby nebo protiplnění, zpracování je založeno na Článek 6 I zapsal. b DS-GMO.

Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GMO. Ve výjimečných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník našich prostor byl zraněn a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiná důležitá informace by musel být předán lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně.
Pak by zpracování probíhalo na základě čl. 6 odst. 1 písm. d DS-GMO jsou založeny. Nakonec mohou být operace zpracování založeny na článku 6 I. f DS-GMO jsou založeny. Na tomto právním základě jsou operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, vyžadovány, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, pokud převažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby. Takovéto zpracovatelské operace jsou zvláště povoleny, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu usoudila, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47, druhá věta DS-BER).

14. Kvalifikační zájmy na zpracování, které provádí správce nebo třetí strana

Je zpracování osobních údajů založené na článku 6 I zapsáno. f DS-GMO je náš legitimní zájem o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

15. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

16. Právní či smluvní ustanovení týkající se poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Zjistíme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. Podrobnosti o dodavateli). Občas může být nutné uzavřít smlouvu, že postižená osoba nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní uzavřeme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Naši zaměstnanci vymaže postižených jednotlivé případy také na tom, zda je poskytnutí osobních údajů požadovaných zákonem nebo smlouvou nebo na základě smlouvy, pokud existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů.

17. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který působí jako externí důstojník pro ochranu údajů ve Stuttgartu ve spolupráci s právníkem pro ochranu údajů z Kolína, Christianem Solmeckem.

Přihlášení